Saltar apartados

Pd. en Conservació i Restauració d'Ecosistemes

 

 

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

DEPARTAMENT D'ECOLOGIA

Coordinador del programa: 

SUSANA BAUTISTA AGUILAR

Professora Titular de la UA

Departament d'Ecologia

Universitat d'Alacant

 ----------------------------------------------------

Apt. 99 Alacant

Tel: 34-965-903555

Fax:34 965 969832

e-mail: s.bautista@ua.es

-------------------------------------

Dades del Departament

  • Correu electrònic: deco@ua.es
  • Telèfons: 965 90 3625
  • Fax: 965 90 9832
  • Adreça postal: Secretaria Departament d'Ecologia, Facultat de Ciències II, Universitat d'Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

ÒRGANS RESPONSABLES

 Comissió Acadèmica:

Juan F. Bellot Aba

Susana Bautista Aguilar

Germán López Iborra

Josep Raventos Bonvehí

LÍNIES DE RECERCA

Relació de línies de recerca de l'Equipe Nº 1

Ecologia de mitjans àrids i desertificació

Ecologia funcional i ecofisiología de les espècies mediterrànies. Resposta enfront de

condicions d'estrès

Ecohidrología i balanços hídrics en els ecosistemes

Anàlisi i avaluació de tecnologies de restauració ecològica

Avaluació de serveis ecosistémicos del mitjà natural i la seua vulnerabilitat

 

Relació de línies de recerca de l'Equipe Nº 2

Ecologia del paisatge aplicada a la conservació del territori, disseny de xarxes de

conservació i restauració d'ecosistemes

Viverística i gestió de material vegetal per a restauració

Models predictius de distribució d'organismes i gestió d'espais naturals

protegits

Biogeoquímica de mitjans semiáridos

Dinàmica de poblacions i comunitats vegetals i animals en els ecosistemes

 

Relació de línies de recerca de l'Equipe Nº 3

Ecologia del foc i de les pertorbacions climàtiques.

Canvis bruscs i estats alternatius en ecosistemes afectats per pertorbacions

Gestió de la vegetació altament inflamable i recuperació del funcionament de

ecosistemes afectats per incendis.

Ecologia d'espècies amb alt risc d'incendi

Anàlisi multiescalar del paisatge i canvis d'ús

ACTIVITATS TRANSVERSALS

 

PLA D'ESTUDIS

Pàgina informativa en construcció

REQUISITS D'ACCÉS I CRITERIS D'ADMISSIÓ

Requisits d'Accés

El compliment dels requisits d'accés i criteris d'admissió serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAD).

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estarà presidida pel Coordinador del Programa de Doctorat, designat pel rector de la Universitat d'Alacant, a proposta del Centre proponent, i integrada per 3 vocals, un per cada equip de recerca. D'acord amb l'establit en l'art. 12 de la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant, de 26 de juliol de 2012 (BOUA, de 31 de juliol de 2012), els vocals seran professors doctores (Titulars i Catedràtics d'Universitat) que es troben dirigint almenys una tesi doctoral en l'àmbit d'aquest programa o programes de doctorat en extinció, que l'hagen dirigit en els últims sis anys, o que acrediten la seua capacitat investigadora amb la justificació de la possessió d'almenys 2 períodes de l'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del RD 1086/1989, de 28 d'agost , de retribucions del professorat universitari. Actuarà de secretari qualsevol dels seus membres a proposta del coordinador.

D'acord amb el previst en l'article 6 i el segon apartat de la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que estiguen en una de les situacions següents:

a) Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

b) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilite per a l'accés a màster d'acord amb l'establit en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

c) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació al fet que es refereix l'article 7.2 del RD 99/2011, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

d) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

i) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

f) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

g) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb les previsions del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que hagen aconseguit la suficiència investigadora regulada pel Reial decret 185 / 1985, de 23 de gener.

Criteris d'admissió

No es considera la realització de proves d'accés especials. Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, donant-se publicitat als mateixos a través dels sistemes d'informació previs a l'accés i a l'admissió d'estudiants.

Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i capacitat dels sol·licitants, d'acord als seus certificats acadèmics, i el Curriculum Vitae. A aquests efectes, l'admissió es realitzarà sobre la base de la valoració dels següents criteris:

a) Títol d'accés al programa de doctorat: Fins a 5 punts. En aquest apartat el sol·licitant rebrà la puntuació corresponent segons el títol d'accés, que es valorarà de la següent forma:

· Estar en possessió del títol de Màster en "Conservació i Restauració del Mitjà Natural", o del Master "Anàlisi d'ecosistemes, o tenir el diploma d'estudis avançats en el Doctorat de Conservació i restauració d'ecosistemes i de la diversitat biològica, regulat pel reial decret 778/2005, o tenir el DEA en el Doctorat Desenvolupament sostenible de Boscos Tropicals, regulat pel reial decret 778/1998: 5 punts.

· Estar en possessió d'un títol obtingut de màster de l'EEES amb una formació equivalent al Màster en Conservació i Restauració del Mitjà Natural, o al Master Anàlisi d'ecosistemes: 5 punts.

· Estar en possessió d'un títol que done accés al programa de doctorat en àrees d'Ecologia, o àrees afins que incloga, almenys, 16 crèdits ECTS metodològics i de formació en recerca o equivalents i haver realitzat el treball de finalització de màster/grau o equivalent amb caràcter investigador: 3 punts

b) Altres indicadors: Fins a 5 punts. Aquest apartat es puntua de la següent forma

· Expedient acadèmic global del títol de Master que done accés al programa de doctorat: fins a 1,5 punts.

· Resultats acadèmics en assignatures del Master afins al programa de doctorat: fins a 2 punts.

· El coneixement (nivell B1, o superior) d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat: fins a 1,5 punts.

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

Els candidats indicaran en la sol·licitud si opten per una plaça a temps complet o a temps parcial i en l'últim cas hauran de motivar aquesta sol·licitud.

En cas de no completar-se totes les places disponibles d'un tipus podran passar-se a l'altre.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464